Regulamin sklepu internetowego „TERRA SHOP”

(Stan na 1.10.2019r.)

I. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „www.terrashop.pl”.

2.    Właścicielem Sklepu jest TERRA SHOP Arkadiusz Siekierko z siedzibą w Sulejówku (05-071) przy ul. Kilińskiego 2B, będący zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 822-227-96-79 oraz numer statystyczny: REGON 369904276. 

3.    Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adresem kontakt@terrashop.pl lub pod numerem telefonu 793-591-533.

4.    Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,
b) sprzedaży Produktów,
c) prowadzenia Konta Klienta.

II. Definicje

1.    Adres e-mail - adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto".

2.    Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT). 

3.    Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

4.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

5.    Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu. 

6.    Klient - osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

8.    Koszyk - element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

9.    Login - adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu. 

10. Pliki cookie - pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

11. Polityka Prywatności - dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

13. Regulamin - niniejszy regulamin.

14. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.terrashop.pl

15. Sprzedawca - właściciel Sklepu.

16. Umowa - umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy ruchomych albo stosownie do cech towaru, umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło.

17. Użytkownik - każda osoba korzystająca ze Sklepu.

18. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

III. Zakładanie Konta

1.    Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu oraz złożeniem zamówienia.

2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu przez Użytkownika, jego adresu poczty elektronicznej.

3.    Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.

4.    Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

5.    W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.

6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.

7.    Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera. 

8.    Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

9.    Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.

10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych. 

11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu "Moje Konto", chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji. 

12.Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu "Moje Konto". W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

IV. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu i bezpieczeństwo

1.    Korzystanie ze Sklepu, w tym przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień wymaga:
a) urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Sklepu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
b) aktywnego konta poczty elektronicznej,
c) włączonej obsługi Plików cookies,
d) zainstalowania programu FlashPlayer.

2.    Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.

3. Właściciel Sklepu dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług elektronicznych.

V. Zasady składania Zamówienia

1.    Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe po założeniu konta (pkt. III regulaminu) oraz bez zakładania konta, jako gość.

2.    W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,
b) zaznaczyć pole „Przejdź do koszyka”,
c) wybrać sposób składania zamówienia: jako gość lub zalogować się na swoim koncie,

d) podać dane do wysyłki zamówienia,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy lub odbioru,

f) dokonać płatności.

3.    W okresie szczytu sezonu ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona o czym Klient będzie informowany najszybciej jak to możliwe po dokonaniu zamówienia.

4.    Niektóre produkty są dostępne wyłącznie wysyłkowo – o czym Klient jest informowany w opisie produktu oraz nie ma możliwości wykonania zamówienia z odbiorem osobistym.

5.    Niektóre produkty nie podlegają usłudze wysyłki. Klient jest o tym informowany w opisie produktu oraz nie ma możliwości zakończenia zakupów z wysyłką.

6. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktami oraz wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktów. W szczególności wygląd Produktu na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu. 

VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.  Zamówione Produkty będą dostarczane Klientowi przesyłką kurierską InPost lub Pocztex (w przypadku owadów karmowych), a także poprzez Paczkomaty InPost.

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) standardowy przelew internetowy,
b) szybkie Przelewy24,

c) płatność odroczona PayPo.

3.    Szczegółowe informacje na temat sposobów dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce Dostawa oraz Płatność.

VII. Wykonanie Umowy

1.    Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

3.    W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak zamówionego Produktu lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane. 

4.    Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie po dokonaniu wpłaty jeśli została wybrana płatność z góry.

5.    Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenie zamówienia.

6.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

7.    Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8.  Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

9. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

11. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

12. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

1.    Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni. 

2.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 

3.    W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

4.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem ZWROTY.

5.Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres kontakt@terrashop.pl. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta. Można tego dokonać również poprzez formularz kontaktowy.

6.     Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
c) Klient powinien odesłać Produkt na adres:

TERRA SHOP

ul. Kilińskiego 2B

05-071 Sulejówek

nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy,
d) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.     Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
c) w której przedmiotem świadczenia są Produkty wykonane na specjalne, wyraźne zamówienie Klienta.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1.     Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie zakupu Produktów:
a) Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad,
b) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym,
c) reklamację Produktu należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: kontakt@terrashop.pl, poprzez formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem: 793-591-533 lub listownie na adres:

TERRA SHOP

ul. Kilińskiego 2B

05-071 Sulejówek 

dołączając formularz reklamacyjny,

d) w reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz jeśli to możliwe zdjęcie wady,
e) produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją Producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
f) jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
(1) zwrócić się w ramach gwarancji - jeżeli Produkt objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora - bezpośrednio do gwaranta w sposób wskazany w treści dokumentu gwarancyjnego w celu usunięcia wady Produktu,
(2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,
(3) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany uczynić zadość żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną za Produkt Cenę. W przypadku rękojmi za wady, koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca,
g) Sprzedawca ustosunkuje się do takiego żądania niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jego złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za jego uznanie,
h) jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie poczytuje się za brak uwag Sprzedawcy co do złożonego oświadczenia,
i) Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać na adres: 

TERRA SHOP

ul. Kilińskiego 2B

05-071 Sulejówek 

2.     Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie działania strony internetowej Sklepu:
a) Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu,
b) Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: http://terrashop.pl/kontakt, kontaktu telefonicznego pod numerem 793-591-533 lub pisemnie listem poleconym na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,
c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,
e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.   Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3.  Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.  Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

1.Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: http://terrashop.pl/content/3-regulamin

2.   Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

3.   O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta lub zmieniony później w panelu "Moje Konto" adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4.  Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Sklepie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.   Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

6.   Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

7.   Z elementów strony internetowej Sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 ze zm.).

8. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

9.   W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie Plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.